Zvláštní upozornění a kontraindikace

Cernevit
Kontraindikace

Přípravek CERNEVIT nesmí být podáván:u hypersenzitivity na léčivé látky, zejména na vitamín B1, nebo na kteroukoli pomocnou látku (uvedenou v bodě 6.1), zahrnující sójové proteiny / přípravky (lecithin ve smíšených micelách je sójového původu) nebo arašídové proteiny / přípravkynovorozencům, kojencům a dětem mladším 11 letu hypervitaminózy (zejména vitamínu A, E a D3)
Zvláštní upozornění
Upozornění:Hypersenzitivní reakceU přípravku CERNEVIT byly hlášeny mírné až závažné systémové hypersenzitivní reakce na složky přípravku (včetně vitamínů B1, B2, B12, kyselinu listovou a sójový lecithin) (viz bod 4.8).Byly pozorovány zkřížené alergické reakce mezi sójovými a arašídovými bílkovinami.V některých případech mohou být projevy hypersenzitivní reakce během intravenózního podávání multivitamínů závislé na rychlosti podávání. Při intravenózní infuzi je zapotřebí přípravek CERNEVIT podávat pomalu. Při intravenózní injekci je třeba injekci aplikovat pomalu (v průběhu alespoň 10 minut).Infuzi nebo injekci je zapotřebí okamžitě ukončit, pokud se vyskytnou projevy či příznaky hypersenzitivní reakce.Vitamínová toxicitaAby nedošlo k předávkování a toxickým účinkům, je zapotřebí monitorovat klinický stav pacienta a koncentrace vitamínů v krvi, obzvláště u vitamínů A, D a E, a to především u pacientů, kteří přijímají navíc vitamíny z jiných zdrojů, nebo užívají jiné přípravky zvyšující riziko vitamínové toxicity.Monitorování je důležité především u pacientů podstupujících dlouhodobousuplementaci.Hypervitaminóza ARiziko hypervitaminózy A a toxicita vitamínu A (např. abnormality kůže a kostí, diplopie, cirhóza) je vyšší například u pacientů s proteinovou malnutricí, poškozením ledvin (i při nepřítomnosti suplementace vitamínem A), poškozením jater, pacientů s drobnou tělesnou konstitucí (např. u pediatrických pacientů) a pacientů na chronické terapii.Akutní jaterní onemocnění u pacientů se saturovanými zásobami vitamínu Amůže vést k manifestaci toxicity vitamínem A.Hypervitaminóza DNadměrné množství vitamínu D může způsobit hyperkalcémii a hyperkalcinuriiRiziko toxicity vitamínem D je zvýšeno u pacientů s hyperparathyroidismem nebou pacientů s dlouhodobým podáváním vitamínů.Hypervitaminóza EI když velmi vzácně, nadměrné dávky vitamínu E nepříznivě ovlivňují hojení rány a podílejí na dysfunkci krevních destičekRiziko toxicity vitamínem E je zvýšeno u pacientů s poruchou jater, u pacientů, kteří mají poruchu krvácivosti nebo jsou na perorálních antikoagulanciích nebo u pacientů s dlouhodobým podáváním vitamínů.„Refeeding“ syndrom u pacientů, kterým je podávána parenterální výživaRealimentace velmi nedostatečně živených pacientů může způsobit “refeeding“ syndrom, pro který je charakteristický nitrobuněčný posun draslíku, fosforu a hořčíku, zatímco se pacient stává anabolickým. Může se také rozvinout deficit thiaminu a zadržování tekutin. Pečlivé sledování a pomalé zvyšování příjmu živin při současné eliminaci nadměrného podávání živin může vzniku těchto komplikací zabránit. Při deficitu živin může být opodstatněná odpovídající suplementace.Precipitáty u pacientů, kterým je podávána parenterální výživaPlicní vaskulární precipitáty byly hlášeny u pacientů přijímajících parenterální výživu. V některých případech došlo k fatálním následkům. Nadměrné přidávání vápníku a fosfátů zvyšuje riziko tvorby kalcium-fosfátového precipitátu. Precipitáty byly hlášeny dokonce, i když fosfátová sůl nebyla v roztoku přítomna. Byly hlášeny také sraženiny distálně od in-line filtru a suspektní precipitáty v krevním řečišti.Kromě kontroly roztoku je také třeba pravidelně kontrolovat, zda se sraženiny nenacházejí v infuzní soupravě a v katétru.Pokud se objeví příznaky plicních potíží, je zapotřebí infuzi zastavit a zahájit lékařské zhodnocení.Zkontrolujte, zda obal není porušen. Dodržujte zásady aseptické techniky.Nepoužívejte částečně použité lahvičky nebo přípravek, který je po rozpuštění neobvyklezabarven.Zvláštní opatření pro použití Účink y n a játraU pacientů užívajících přípravek CERNEVIT se doporučuje monitorovat parametry jaterní funkce. Obzvláště pečlivé monitorování se doporučuje u pacientů se žloutenkou nebo jiným důkazem cholestázy.U pacientů užívajících přípravek CERNEVIT byly hlášeny případy zvýšení jaterních enzymů, včetně izolovaného zvýšení alanin aminotransferázy (ALT) u pacientů se zánětlivým střevním onemocněním (viz bod 4.8).Kromě toho bylo u pacientů užívajících přípravek CERNEVIT hlášeno zvýšení hladin žlučové kyseliny (celkové a jednotlivých žlučových kyselin včetně kyseliny glykocholové).Je známé, že u některých pacientů na parenterální výživě (včetně parenterální výživy doplněné vitamíny) dochází k rozvoji hepatobiliárních poruch včetně cholestázy, steatózy jater, fibrózy a cirhózy, které mohou vést k jaternímu selhání, stejně jako k cholecystitidě a cholelitiáze. Etiologie těchto poruch se považuje za multifaktoriální a u jednotlivých pacientů se může lišit. Pacienty s rozvojem abnormálních laboratorních parametrů nebo jiných příznaků hepatobiliárních poruch by měl včas zhodnotit lékař - hepatolog, který může identifikovat případné kauzální a kontribuční faktory a možnou terapeutickou a profylaktickou intervenci.Použ ití u pacientů s poškoz enou funkcí jaterPacienti s poškozením jater mohou vyžadovat individualizovanou vitamínovou suplementaci. Zvláštní pozornost je třeba věnovat prevenci toxicity vitamínem A, protože aktuální jaterní onemocnění je spojeno se zvýšeným sklonem k toxicitě vitamínem A, především v kombinaci s chronicky nadměrnou spotřebou alkoholu (viz také části „Hypervitaminóza A“ a „Účinky na játra“ výše).Použ ití u pacientů s poškoz ením funkce ledvinPacienti s poškozením ledvin mohou vyžadovat individualizovanou vitamínovou suplementaci, v závislosti na míře poškození ledvin a průvodním zdravotním stavu. U pacientů se závažným poškozením funkce ledvin je třeba věnovat zvláštní pozornost udržování odpovídajícího stavu vitamínu D a zabránit toxicitě vitamínu A, která se může projevit u pacientů suplementovaných nízkou dávkou vitamínu A, nebo i bez suplementace. Hypervitaminóza a toxicita pyridoxinu (vitamín B6) (periferní neuropatie, mimovolní pohyby) byla hlášena u pacientů na chronické hemodialýze, kterým jsou podávány nitrožilní multivitamíny obsahující 4 mg pyridoxinu podávaného třikrát týdně.Všeobecn ý monitorin gU pacientů, kterým jsou po delší dobu podávány parenterální multivitamíny jako jediný zdroj vitamínů, je zapotřebí sledovat klinický stav a hladiny vitamínů. Zejména důležité je monitorovat odpovídající suplementaci například:vitamínu A u pacientů s proleženinami, poraněními, spáleninami, syndromem krátkého střeva nebo cystickou fibrózouvitamínu B1 u pacientů na dialýzevitamínu B2 u pacientů s rakovinouvitamínu B6 u pacientů s poškozením ledvinjednotlivých vitamínů, jejichž potřeba může být zvýšena kvůli interakcím s jinými léky (viz bod 4.5).Deficit jednoho nebo více vitamínů musí být upraven specifickou suplementací.Přípravek CERNEVIT neobsahuje vitamín K, který je v případě potřeby nutno podat samostatně.Použ ití u pacientů s deficitem vitamí nu B12Před zahájením podávání přípravku CERNEVIT se doporučuje pacientům ohroženým deficitem vitamínu B12 a/nebo pokud je plánována suplementace přípravkem CERNEVIT po několik týdnů, vyhodnotit stav vitamínu B12.Po několika dnech podávání mohou být jednotlivá množství kyanokobalaminu (vitamín B12) a kyseliny listové v přípravku CERNEVIT dostačující, následkem čehož se u některých pacientů s megaloblastickou anémií spojenou s deficitem vitamínu B12 zvyšuje počet červených krvinek, počtu retikulocytů a hodnot hemoglobinu. To může maskovat aktuální deficit vitamínu B12. Účinná léčba deficitu vitamínu B12 vyžaduje vyšší dávky kyanokobalaminu, než které přípravek CERNEVIT obsahuje.Suplementace kyseliny listové u pacientů s deficitem vitamínu B12, kteří současně neužívají vitamín B12, nezabraňuje rozvoji ani progresi neurologických projevů spojených s deficitem vitamínu B12. Nabízí se, že se neurologické zhoršení může urychlit.Při interpretaci hladin vitamínu B12 by se mělo vzít v úvahu, že příjem vitamínu B12 v nedávné době může vést k normálním hladinám navzdory tkáňovému deficitu.Interference s klinick ými laboratorními testyV závislosti na použitých reagentech může přítomnost kyseliny askorbové v krvi a moči způsobit falešně vysoké nebo nízké hladiny glukózy v některých testech moči a krve, včetně testovacích proužků a ručních glukometrů. Technické informace všech laboratorních testů je třeba konzultovat, aby bylo možné stanovit potenciální interferenci způsobenou vitamíny.Biotin může interferovat s laboratorními testy založenými na interakci biotinu a streptavidinu, což může vést buď k falešně sníženým, nebo falešně zvýšeným výsledkům testů, podle druhu vyšetření. Riziko interference je vyšší u dětí a pacientů s poruchou funkce ledvin a vzrůstá při podání vyšších dávek. Při interpretaci výsledků laboratorních testů je třeba zohlednit případnou interferenci s biotinem, zejména pokud jsou výsledky v rozporu s klinickým obrazem (např. výsledky testu štítné žlázy u asymptomatických pacientů užívajících biotin, napodobující Gravesovu-Basedowovu nemoc, nebo falešně negativní výsledky testu na troponin u pacientů s infarktem myokardu užívajících biotin). Jsou-li dostupné, měly by být v případě podezření na interferenci s biotinem použity alternativní testy, které nejsou náchylnék interferenci s biotinem. Při předepisování laboratorních testů pacientům, kteří užívají biotin,je vhodné se poradit s laboratorními pracovníky.Současné podávání anti-epileptických léčivých přípravkůVzhledem k obsahu kyseliny listové v přípravku CERNEVIT je třeba dodržovat zvláštní opatření při kombinaci s léčbou antiepileptiky obsahujícími fenobarbital, fenytoin nebo primidon (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce).Současné podávání s LevodopouVzhledem k obsahu pyridoxinu v přípravku CERNEVIT je třeba dodržovat zvláštní opatření při kombinaci s léčbou levodopou, protože může snížit účinek L-dopy (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce).Pediatrická populacePřípravek CERNEVIT je indikován u pediatrických pacientů starších 11 let (viz také bod 4.4: Hypervitaminóza A výše).Geriatrick á populaceObecně je vhodné u starších pacientů zvážit upravení dávky (snížení dávky a/nebo prodloužení dávkovacích intervalů) odrážející vyšší frekvenci poklesu funkce jater, ledvin nebo srdce, stejně jako průvodních onemocnění nebo užívané medikace.Obsah sodíkuPřípravek CERNEVIT obsahuje 24 mg sodíku (1 mmol) v každé lahvičce. To je třeba vzítv úvahu u pacientů na kontrolované nízkosodíkové dietě.Před smícháním s jinými infuzními roztoky je třeba zkontrolovat kompatibilitu, zvláště je-li přípravek CERNEVIT přidáván do vaků s binární směsí pro parenterální výživu kombinující glukózu, a roztok elektrolytů a aminokyselin, případně do vaků s vícesložkovou směsí kombinující glukózu, roztok elektrolytů a aminokyselin a lipidy (viz také bod 6.2 Inkompatibility).
Infuze obsahující tuto účinnou látku: Postcovid, Senior Fit plus, Senior Fit Max, Imunita Plus, Mulťák, Manager Fit Plus, Chronicky Únavový Syndrom

Injektopas
Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.Přípravek nesmí být aplikován pacientům s oxalátovou urolitiázou a onemocněními spojenými s patologií metabolismu železa a jeho ukládáním v organismu (talasemie, hemochromatóza, sideroblastická anemie).
Zvláštní upozornění
Intravenózní podání vysoké dávky přípravku může v důsledku tvorby krystalů oxalátu vápenatého v ledvinách a následného vzniku urolitiázy vést k akutnímu selhání ledvin. Tento jev byl pozorován již při dávkách 1,5–2,5 g kyseliny askorbové. Jsou jím ohroženi zvláště pacienti s již existující renální insuficiencí. Je proto třeba dbát na dostatečný příjem tekutin (cca 1,5–2 litry denně). U pacientů trpících recidivující urolitiázou proto nemá denní dávka kyseliny askorbové překročit 100–200 mg. Pacienti s renální insuficiencí vysokého stupně či v terminálním stadiu (pacienti na dialýze) nemají denně dostat více než 50–100 mg kyseliny askorbové.U pacientů s nedostatkem erytrocytární glukózo-6-fosfátdehydrogenázy byl při vyšších dávkách kyseliny askorbové (4 g denně) v jednotlivých případech pozorován výskyt těžké hemolýzy. Je proto třeba se vyvarovat překročení dávky 100–500 mg kyseliny askorbové denně.U pacientů se známými chorobami dýchacích cest (např. obstrukční a restrikční bronchiální a pulmonální onemocnění) může v jednotlivých případech při podání vysoké dávky kyseliny askorbové (7,5 g a více) dojít k výskytu akutní dyspnoe. Doporučuje se proto začínat u těchto pacientů léčbu nižšími dávkami.Po podání dávky v řádu gramů může koncentrace kyseliny askorbové v moči stoupnout natolik, že může být ovlivněna validita vyšetření různých klinicko-chemických parametrů (plazmatických koncentrací glukózy, kyseliny močové, kreatininu, anorganického fosfátu). Rovněž mohou být po gramových dávkách získány falešně negativní výsledky při vyšetření stolice na okultní krvácení. Obecně mohou být zkresleny výsledky laboratorních vyšetření, při kterých se využívají chemické metody založené na barevných reakcích.Tento léčivý přípravek obsahuje 19,44 mg sodíku v jednom ml, což odpovídá 972 mg sodíku v jedné 50ml lahvičce a (19,44 mg) sodíku na 1 ml.Při dávkách do 150 mg kyseliny askorbové denně tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.Při podávání vyšších dávek kyseliny askorbové do maximální dávky 7500 mg kyseliny askorbové denně tento léčivý přípravek obsahuje až 972 mg sodíku v jedné 50ml lahvičce, což odpovídá 49 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku.Přípravek je podáván v infuzním roztoku chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) (viz bod 6.6).
Infuze obsahující tuto účinnou látku: Postcovid, Senior Fit Max, Céčko, Céčko Plus, Imunita Plus, Energy Plus, Manager Fit, Manager Fit Plus, Student Max

Addaven
Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.Úplný uzávěr žlučových cest.Wilsonova choroba, hemochromatóza.Pediatrická populace s tělesnou hmotností do 15 kg.
Zvláštní upozornění
Parenterálně podávané železo nebo jód mohou vzácně způsobit hypersenzitivní reakce, včetně závažných a potenciálně život ohrožujících anafylaktických reakcí. Pacienti musí být klinicky sledováni pro případné známky a příznaky hypersenzitivních reakcí. V případě výskytu hypersenzitivních reakcí musí být infuze okamžitě ukončena a musí být přijata vhodná opatření.Je-li současně s infuzí přípravku Addaven železo podáváno také perorálně, je nutné stanovit celkový příjem železa, aby se zajistilo, že nedojde k jeho kumulaci.Porucha funkce jaterAddaven se má podávat s opatrností u pacientů s poruchou funkce jater. Porucha funkce jater, včetně poruchy biliární exkrece, může snižovat rychlost vylučování stopových prvků přijatých přípravkem Addaven, a tedy vést k riziku jejich kumulace v organismu.Porucha funkce ledvinAddaven se má podávat s opatrností u pacientů s poruchou funkce ledvin, jelikož vylučování některých stopových prvků močí může být značně zpomaleno.Probíhá-li léčba déle než 4 týdny, je nutné kontrolovat hladiny stopových prvků v plazmě, a to zejménahladiny manganu.V případě, že má pacient značně zvýšené požadavky na některé stopové prvky, může být režim léčby upraven použitím dalších léčivých přípravků doplňujících stopové prvky.
Infuze obsahující tuto účinnou látku: Postcovid, Céčko Plus, Imunita Plus, Energy Plus, Afterparty, Manager Fit Plus, Chronicky Únavový Syndrom, Student Max

Vitalipid
Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo arašídy či sóju, vaječné bílkoviny nebo na kteroukoli pomocnoulátku uvedenou v bodě 6.1.
Zvláštní upozornění
Tento přípravek obsahuje sojový olej a vaječné fosfolipidy, které mohou vzácně způsobit alergickoureakci. Zkřížená alergická reakce byla pozorována mezi sojovými boby a arašídovými oříšky.Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné 10ml dávce, to znamená, že je v podstatě “bez sodíku”.Vitalipid N Adult nesmí být podán neředěný.
Infuze obsahující tuto účinnou látku: Senior Fit, Déčko

Soluvit
Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.
Zvláštní upozornění
Před použitím je nutné přípravek rozpustit.Pokud je přípravek Soluvit N rozpuštěn ve vodných roztocích, musí být směs chráněna před světlem. Pokud je přípravek Soluvit N rozpuštěn v přípravku Intralipid, není toto opatření díky ochrannému vlivu tukové emulze nutné.Interference s klinickými laboratorními testyBiotin může interferovat s laboratorními testy založenými na interakci biotinu a streptavidinu, což může vést buď k falešně sníženým, nebo falešně zvýšeným výsledkům testů, podle druhu vyšetření. Riziko interference je vyšší u dětí a pacientů s poruchou funkce ledvin a vzrůstá při podání vyšších dávek. Při interpretaci výsledků laboratorních testů je třeba zohlednit případnou interferenci s biotinem, zejména pokud jsou výsledky v rozporu s klinickým obrazem (např. výsledky testu štítné žlázy u asymptomatických pacientů užívajících biotin napodobující Gravesovu-Basedowovu nemoc, nebo falešně negativní výsledky testu na troponin u pacientů s infarktem myokardu užívajících biotin). Jsou-li dostupné, měly by být v případě podezření na interferenci s biotinem použity alternativní testy, které nejsou náchylné k interferenci s biotinem. Při předepisování laboratorních testů pacientům, kteří užívají biotin, je vhodné se poradit s laboratorními pracovníky.Pomocné látky se známým účinkemTento přípravek obsahuje methylparaben (E218), který může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné) a výjimečně bronchospasmus (zúžení průdušek).
Infuze obsahující tuto účinnou látku: Manager Fit, Student Plus, Student Max

 Magnesium - Magnesium slúlfate 100mg - infuzní roztok
Kontraindikace

Hypersenzitivita na hořčík a jeho soli nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.Hypermagnezémie.Těžká porucha funkce ledvin nebo selhání ledvin, pokud dialýza nebo jiné metody čištění krve nejsou proveditelné.
Zvláštní upozornění
Zvýšené riziko hypotenze a bradykardieBěhem podávání síranu hořečnatého je nutné monitorovat vitální funkce, protože se zvyšuje riziko výrazné hypotenze a bradykardie.Jako antidotum má být okamžitě k dispozici 1 g injekčního roztoku kalcium-glukonátu.Porucha funkce ledvinPacientům s poruchou funkce ledvin mají být soli hořčíku podávány s opatrností a dávka má být přiměřeně snížena (viz bod 4.2).Diatéza kamenů z fosforečnanu vápenatého a fosforečnanu hořečnato-amonnéhoV těchto případech má být přípravek používán s opatrností, zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin.Myasthenia gravisU osob s myasthenia gravis má být parenterální hořčík podáván s opatrností, aby se zabránilo zhoršení stavu nebo rozvoji myasthenické krize. Před zahájením léčby má být v individuálních případech provedeno posouzení přínosu a rizik.Porucha funkce jaterOnemocnění jater jsou často doprovázena hypoalbuminémií, která sama o sobě může mít vliv na hladinu celkového hořčíku v séru. Nicméně pacienti s onemocněním jater spojeným s alkoholismem byli léčeni obvyklými dávkami intravenózního a perorálního síranu hořečnatého bez pozorovaných příznaků předávkování hořčíkem.Známé zvýšené riziko srdeční blokády / srdeční blokádaHořčík může způsobit srdeční blokádu, riziko je vyšší u pacientů, kteří již užívají antagonisty vápníku nebo beta-blokátory. Pacientům s již existující srdeční blokádou nebo pacientům se zvýšeným rizikem srdeční blokády může být přípravek podáván pouze po pečlivém posouzení přínosů a rizik, s velkou opatrností a při zajištění příslušných bezpečnostních opatření.U pacientů, kteří dostávají síran hořečnatý, má být rutinně monitorována hladina vápníku v séru. Během léčby mají být sledovány hladiny hořčíku v séru.Monitoring absence respirační deprese: rychlost dechu nemá být nižší než 16 dechů/min. Vylučování moči nemá být pod hodnotou 25 ml/h, protože by mohlo dojít k hypermagnezémii. Je třeba kontrolovat přítomnost patelárního reflexu.Látky tlumící CNSPokud se současně s hořčíkem mají podávat barbituráty, narkotika nebo jiná hypnotika (nebo systémová anestetika), má být jejich dávkování s opatrností upraveno s ohledem na aditivní tlumivé účinky hořčíku a riziko respirační deprese (viz bod 4.5).Monitoring absence respirační deprese: rychlost dechu nemá být nižší než 16 dechů/min.Způsob podáníPokud se vyskytnou návaly horka a pocení, má být tento přípravek podáván s opatrností.V souvislosti s injekcemi síranu hořečnatého byly v literatuře popsány bolest, zarudnutí, otok nebo horkost v místě vpichu, výtok v místě vpichu, dlouhotrvající krvácení, cellulitis, sterilní absces, příznaky alergické reakce jako jsou dýchací obtíže nebo otok obličeje, poškození okolních struktur (cévy, kosti nebo nervy), neúmyslná intramuskulární nebo intraoseální injekce, nekróza tkáně, špatná absorpce v důsledku velkého objemu injekce.Příliš rychlé podání může vést k rychlému rozvoji vazodilatace a snížení krevního tlaku.Jako všechny parenterální léčivé přípravky mohou injekce síranu hořečnatého dráždit žíly; extravazace může způsobit poškození tkáně.Intramuskulární injekceTento léčivý přípravek nemá být podáván do svalů, které jsou vyhublé nebo atrofované. Při intramuskulárním podání je třeba se vyhnout svalu v dorzogluteální oblasti a sedacímu nervu. Pokud celková dávka, která má být podána, přesáhne 5 ml, musí být objem injekce rozdělen na více než jedno místo hluboké aplikace do svalu.Intramuskulární injekce jsou bolestivé a v 0,5 % případů jsou komplikovány tvorbou lokálního abscesu. Proto je preferováno intravenózní podání. Avšak intramuskulární podání se stává lepší možností, pokud nejsou k dispozici intravenózní infuzní pumpy, není možné nepřetržité monitorování nebo pokud musí být pacient přemístěn do jiného zařízení.Opatrnost je zapotřebí u starších nebo hubených pacientů, kteří mohou tolerovat pouze do 2 ml v jedné injekci. Místo vpichu, které vykazuje známky infekce nebo poranění, nesmí být k aplikaci použito.Pokud je intramuskulární dávka opakovaná, je třeba střídat místa vpichu, aby se zabránilo poraněnínebo bolestivosti svalů.Pomocné látkyTento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v 1 ml, to znamená, že je v podstatě„bez sodíku“.
Infuze obsahující tuto účinnou látku: Manager Fit, Manager Fit Plus, Student Plus, Student Max

NaCl - Sodium chloride 0,9% 9mg intravenozní roztok
Kontraindikace

Hypervolémie, hypernatrémie, hyperhydratace.Pokud je roztok používán při separaci buněk na krevních separátorech, je jeho podání kontraindikováno u pacientů, u nichž nelze dosáhnout postačující antikoagulace.
Zvláštní upozornění
Hypersenzitivní reakcePři použití 0,9% chloridu sodného byly hlášeny hypersenzitivní/ infuzní reakce včetně hypotenze, pyrexie, třesu, zimnice, kopřivky, vyrážky a svědění.Pokud se objeví známky nebo symptomy hypersenzitivních/infuzních reakcí, infuzi ihned zastavte. Musí být přijata odpovídající klinicky indikovaná léčebná opatření.Rovnováha tekutin/ renální funkcePoužití u pacientů s rizikem závažné renální nedostatečnostiPřípravek Sodium Chloride BP Baxter 0,9 % má být podáván se zvláštní opatrností, pokud vůbec, u pacientů s rizikem závažné renální nedostatečnosti. U těchto pacientů může mít podávání přípravku Sodium Chloride BP Baxter 0,9 % za následek retenci sodíku.Riziko přetížení tekutinami a/nebo roztoky a poruchy elektrolytůV závislosti na objemu a rychlosti infuze může mít intravenózní podání přípravku Sodium Chloride BP Baxter 0,9 % za následek:přetížení tekutinami a/nebo roztoky, které vede k hyperhydrataci/hypervolémii a např. stavům přetížení včetně centrálního a periferního edému.klinicky relevantní elektrolytové poruchy a acidobazickou nerovnováhu.Obecně, riziko dilučních stavů je nepřímo úměrné koncentraci elektrolytů přípravku Sodium Chloride BP Baxter 0,9 % a jeho additiv.Riziko přetížení roztoky zapříčiňující stavy přetížení je přímo úměrné koncentraci elektrolytů přípravku Sodium Chloride BP Baxter 0,9 % a jeho additiv.Zvláštní klinické sledování je zapotřebí na počátku podávání jakékoliv intravenózní infuze. Klinické hodnocení a pravidelné laboratorní rozbory mohou být nezbytné pro sledování změn v rovnováze tekutin, koncentrace elektrolytů a acidobazické rovnováhy během dlouhodobé parenterální léčby nebo vždy, když stav pacienta nebo rychlost podávání vyžaduje takové vyhodnocení.Infuze o velkém objemu je nutné u pacientů se srdečním či plicním selháním a u pacientů s neosmotickým uvolňováním vazopresinu (včetně SIADH) podávat za specifického sledování z důvodu rizika hyponatrémie (viz dále).Hyponatrémie:U pacientů s neosmotickým uvolňováním vazopresinu (např. u akutních onemocnění, bolesti, pooperačního stresu, infekcí, popálenin a onemocnění CNS), u pacientů se srdečními, jaterními a ledvinovými chorobami a u pacientů vystavených agonistům vazopresinu (viz bod 4.5) je po infuzi hypotonických roztoků zvýšené riziko akutní hyponatrémie.Akutní hyponatrémie může vést k akutní hyponatremické encefalopatii (edému mozku) vyznačující se bolestí hlavy, nevolností, záchvaty, letargií a zvracením. U pacientů s edémem mozku je zvýšené riziko závažného, nevratného a život ohrožujícího poškození mozku.Zvýšené riziko závažného a život ohrožujícího edému mozku způsobeného akutní hyponatrémií je u dětí, žen ve fertilním věku a u pacientů se sníženou cerebrální compliance (např. meningitida, intrakraniální krvácení, kontuze mozku a otok mozku).Při použití k separaci buněk na separátorech existuje riziko vzduchové embolie nebo hemolýzy. Procedura by se neměla opakovat častěji než jednou za 48 hodin, dvakrát během sedmi dnů či 24krát ročně.Použití u pacientů s rizikem retence sodíku, kapalinového přetížení a edémuPřípravek Sodium Chloride BP Baxter 0,9 % má být použit se zvláštní opatrností, pokud vůbec, u pacientů, kteří mají nebo jsou ohroženi:hypernatremiíhyperchloremiímetabolickou acidózouhypervolemiíStavy, které mohou způsobit retenci sodíku, přetížení tekutinami a edém (centrální a periferní), jako jsou pacienti s:primárním hyperaldosteronismemsekundárním hyperaldosteronismem spojeným např. shypertenzícongestivním srdečním selhánímonemocněním jater (včetně cirhózy)onemocněním ledvin (včetně renální arteriální stenózy, nefrosklerózy) nebo preeklampsií.Léky, které mohou zvýšit riziko retence sodíku a tekutin, jako jsou kortikosteroidy.Specifické skupiny pacientůPediatrická populaceNedonošení nebo donošení kojenci mohou zadržovat nadměrné množství sodíku z důvodu nezralosti funkce ledvin. U nedonošených nebo donošených kojenců je proto opakované podání infuzí chloridu sodného přípustné pouze po stanovení hladiny sodíku v séru.Geriatrická populacePři výběru typu infuzního roztoku a objemu/ rychlosti infuze pro geriatrické pacienty je třeba vzít v úvahu, že tito pacienti mají obecně častěji kardialní, renální, hepatální a jiné choroby nebo souběžnou medikamentózní léčbu.Informace ohledně přípravy přípravku a aditivech viz bod 6.6.
Infuze obsahující tuto účinnou látku: Postcovid, Senior Fit, Senior Fit Plus, Senior Fit Max, Déčko, Céčko, Céčko Plus, Imunita Plus, Energy Plus, Afterparty, Mulťák, Manager Fit, Manger Fit Plus, Chronický Únavový Syndrom, Student Plus, Student Max

Glukóza 5% intravenózní infuzní roztok
Kontraindikace

Roztok je kontraindikován u pacientů s dekompenzovaným diabetem, s jinou známou intolerancí glukózy (např. metabolický stres), s hyperosmolárním komatem, hyperglykémií, hyperlaktacidémií.Hypersenzitivita na léčivou látku. Alergie na obilniny viz bod 4.4 a 4.8.
Zvláštní upozornění
Intravenózní infuze glukózy jsou obvykle izotonické roztoky. V těle se nicméně roztoky obsahující glukózu stávají díky rychlé metabolizaci glukózy extrémně hypotonické (viz bod 4.2).Ředění a další vlivy na elektrolyty v séruV závislosti na tonicitě roztoku, objemu a rychlosti infuze a v závislosti na základním klinickém stavu pacienta a schopnosti metabolizovat glukózu, může intravenózní podání glukózy způsobit:Hyperosmolalitu, osmotickou diurézu a dehydrataciHypoosmolalituPoruchy elektrolytů jako:Hypo- nebo hyperosmotickou natrémie (viz níže)hypokalémiehypofosfatémiehypomagnezémiepřevodnění/hypervolémie a např. stavy městnaní, včetně pulmonární kongesce a edému.Výše zmíněné účinky nejsou výsledkem pouze podávání roztoku bez elektrolytu, ale také výsledkem podávání glukózy.Hyponatrémie:pacientů s neosmotickým uvolňováním vazopresinu (např. u akutních onemocnění, bolesti, pooperačního stresu, infekce, popálenin a onemocnění CNS), u pacientů se srdečními, jaterními a ledvinovými chorobami a u pacientů vystavených agonistům vazopresinu (viz bod 4.5) je po infuzi hypotonických roztoků zvýšené riziko akutní hyponatrémie.Akutní hyponatrémie může vést k akutní hyponatremické encefalopatii (edému mozku) vyznačující se bolestí hlavy, nevolností, záchvaty, letargií a zvracením. U pacientů s edémem mozku je zvýšené riziko závažného, nevratného a život ohrožujícího poškození mozku.Zvýšené riziko závažného a život ohrožujícího edému mozku způsobeného akutní hyponatrémií je u dětí, žen ve fertilním věku a u pacientů se sníženou cerebrální compliance (např. meningitida, intrakraniální krvácení, kontuze mozku).Klinické vyhodnocení a pravidelné laboratorní rozbory mohou být nezbytné pro sledování změn v rovnováze tekutin, koncentraci elektrolytů a acido-bazické rovnováhy během dlouhodobé parenterální léčby nebo vždy, když stav pacienta nebo rychlost podávání vyžaduje takovéto vyhodnocení.Zvláštní opatrnost se doporučuje u pacientů se zvýšeným rizikem poruch elektrolytů a vody, které mohou být zhoršeny zvýšeným zatížením organismu volnou vodou, hyperglykémií nebo případnou potřebou inzulínu (viz níže).HyperglykémieRychlé podání roztoků glukózy může způsobit závažnou hyperglykémii a hyperosmolární syndrom.Pokud se hyperglykémie objeví, má být rychlost infuze upravena a/ nebo má být podán inzulín.V případě potřeby doplňujte parenterálně draslík.Přípravek Glukóza 5% Viaflo má být podáván intravenózně s opatrností u pacientů s např.:špatnou tolerancí glukózy (jako je diabetes mellitus, porucha funkce ledvin nebo přítomnost sepse, traumatu nebo šoku),závažnou malnutricí (riziko urychlení refeeding syndromu – viz níže),deficitem thiaminu, např. u pacientů s chronickou závislostí na alkoholu (riziko závažné laktátové acidózy vzhledem k zhoršené oxidační metabolizaci pyruvátu)ischemickou cévní mozkovou příhodou nebo závažným traumatickým poraněním mozku Vyhněte se infuzi během prvních 24 hodin po poranění hlavy. Sledujte pečlivě hladiny glukózyv krvi, neboť časná hyperglykémie je spojována s nepříznivými důsledky u pacientů se závažným traumatickým poškozením mozku.NovorozenciVliv na sekreci inzulínuProdloužené intravenózní podávání glukózy a související hyperglykémie mohou způsobit sníženírychlostí glukózou stimulované sekrece inzulínu.Hypersenzitivní reakcePři použití glukózových roztoků byly hlášeny hypersenzitivní reakce / reakce na infuzi včetně anafylaktických/anafylaktoidních reakcí (viz bod 4.8). Roztoky obsahující glukózu mají být použity s opatrností, pokud vůbec, u pacientů se známou alergií na obilniny nebo obilné produkty (viz bod 4.8).Pokud se objeví známky nebo symptomy hypersenzitivních reakcí / reakcí na infuzi, infuzi musíte ihned zastavit. Musí být přijata odpovídající klinicky indikovaná léčebná opatření.Refeeding syndromObnovení výživy těžce podvyživených pacientů může mít za následek refeeding syndrom, který je charakterizován intracelulárním přesunem draslíku, fosforu a hořčíku, protože pacient se stává anabolickým. Může se také rozvinout deficit thiaminu a retence tekutin. Těmto komplikacím lze předejít pečlivým sledování a pomalým nárůstem přijmu živin, přičemž se zabrání nadměrné výživě.Pediatri cká populac eRychlost a objem infuze závisí na věku, váze, klinickém a metabolickém stavu pacienta, souběžné léčbě a měly by být stanoveny po konzultaci s lékařem se zkušenostmi s pediatrickou intravenózní terapií.Aby se předešlo možnému fatálnímu předávkování novorozenců intravenózními roztoky, je třeba věnovat zvláštní pozornost způsobu podání. Pokud je k podání intravenózních roztoků nebo léčiv novorozencům používána injekční pumpa, nesmí být vak s roztokem ponechán připojen ke stříkačce.Pokud je používána infuzní pumpa, musí být všechny svorky intravenózního setu uzavřeny před odstraněním setu z pumpy nebo musí být pumpa vypnuta. Toto je požadováno bez ohledu na to, zda set má či nemá zařízení proti volnému průtoku.Intravenózní infuzní zařízení a vybavení pro podávání musí být čast o sl edováno. Potíže spojené s glykémií u dětíNovorozenci – zvláště předčasně narození a s nízkou porodní váhou - mají zvýšené riziko rozvoje hypo- nebo hyperglykémie, a proto vyžadují během léčby intravenózními roztoky glukózy pečlivé sledování, aby se zajistila adekvátní glykemická kontrola zabraňující dlouhodobým nežádoucím účinkům.Hypoglykémie u novorozenců může způsobit prodloužené záchvaty, koma a poškození mozku. Hyperglykémie je spojována s intraventrikulárním krvácením, pozdním nástupem bakteriální a plísňové infekce, retinopatií nedonošených, nekrotizující enterokolitidou, bronchopulmonální dysplázií, prodloužením hospitalizace a úmrtím.Potí že spoj ené s hyponatrémií u dětíDěti (včetně novorozenců a starších dětí) mají zvýšené riziko rozvoje hypoosmotické hyponatrémie, jakož i rozvoje hyponatrémické encefalopatie.U pediatrické populace musí být koncentrace elektrolytů v plazmě pečlivě sledována.Rychlá korekce hypoosmotické hyponatrémie je potenciálně nebezpečná (riziko závažných neurologických komplikací). Dávkování, rychlost a délka podávání má být stanovena lékařem se zkušenostmi s pediatrickou intravenózní terapií.Geriatrická populacePři výběru typu infuzního roztoku a objemu/rychlosti infuze pro geriatrické pacienty je třeba vzít v úvahu, že tito pacienti mají obecně častěji kardiální, renální, hepatální a jiné chorobynebo souběžnou medikamentózní léčbu.KrevPřípravek Glukóza 5% Viaflo (vodní tj. roztok glukózy bez elektrolytů) nemá být podáván před či po transfuzi krve tímtéž infuzním setem vzhledem k možnosti pseudoaglutinace nebo hemolýzy.Přidání dalších léčivých přípravků nebo nesprávná technika podání může vyvolat horečnaté reakce v důsledku možného zanesení pyrogenů. V případě nežádoucí reakce je třeba infuzi ihned zastavit.Riziko vzduchové emboliePlastové vaky nepropojujte do série. Takové použití může mít za následek vzduchovou embolii způsobenou nasátím reziduálního vzduchu z primárního vaku před ukončením podání roztoku ze sekundárního vaku.Stlačování flexibilních plastových vaků s obsahem intravenózních roztoků za účelem zvýšení rychlosti průtoku může vést ke vzduchové embolii, pokud není před zahájením jejich podávání vzduch z vaku zcela odčerpán.Použití ventilovaných intravenózních setů s ventilem v otevřené poloze by mohlo způsobit vzduchovou embolii. Ventilované intravenózní sety s ventilem v otevřené poloze nemají být s flexibilními plastovými vaky používány.
Infuze obsahující tuto účinnou látku: Energy Plus, Afterparty, Mulťák, Manager Fit, Manger Fit Plus

CITICOLIN 1000 mg/4 ml soluzione iniettabile
Kontraindikace

Přecitlivělost na složky nebo na jiné chemicky blízce příbuzné látky.
Zvláštní upozornění
V případě závažného edému mozku je třeba současně podávat léky snižující intracerebrální tlak, jako je manitol a kortikosteroidy.V případě endokraniálního krvácení by se neměly podávat vysoké dávky citikolinu (nad 500 mg v jedné dávce), protože mohou zvýšit mozkový průtok.V tomto případě lze podávat frakcionované dávky (100-200 mg 2-3krát denně). Při intravenózním podání podávejte injekci velmi pomalu.Nenahrazuje všechna léčebná opatření, která mohou být indikována u různých chorobných stavů, ale doprovází je a doplňuje.
Infuze obsahující tuto účinnou látku: Manger Fit Plus, Chronický Únavový Syndrom, Student Plus, Student Max

TATIONIL 600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile
Kontraindikace

Zjištěná individuální přecitlivělost na lék.
Zvláštní upozornění
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Infuze obsahující tuto účinnou látku: Chronický Únavový Syndrom